English

Všeobecné obchodné podmienky

Domovarrow Všeobecné obchodné podmienky
blog-img

Všeobecné obchodné podmienky


Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Šlapeto s.r.o., prevádzkovateľa stránky www.partybusbratislava.sk, ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len Klient) zadanej služby. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky Klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené spol. Šlapeto s.r.o..


Klient uznáva tieto podmienky a vytvorením rezervácie sa zaväzuje ich dodržiavať.


 


Definície:


Šlapeto s.r.o. -  názov spoločnosti (ďalej len "Spoločnosť"), zapísanej na adrese: Plzenská 5, Bratislava, 83103, Slovenská Republika, IČO: 50951301, zapís. v OR OS Bratislava I oddiel: Sro, vl. č.120505/B, prevádzkovateľ www.partybusbratislava.sk;


partybusbratislava.sk - internetová stránka, na základe ktorej spoločnosť Šlapeto s.r.o. poskytuje informácie o svojich službách a predáva zábavné podujatia (ďalej len "webová stránka" alebo "online služby”);


Služby -  preprava osôb alebo zábavné a spoločenské podujatie poskytované Spoločnosťou alebo sprostredkované Spoločnosťou; 


Klient - Organizátor skupiny, t.j. fyzická osoba konajúca vo svojom mene alebo v mene podnikateľa, objednávajúca prepravné služby a zábavné podujatia;


Účastníci - skupina ľudí zapojených do zábavných podujatí organizovaných Spoločnosťou v súlade s pravidlami a predpismi.


Informačný vaučer -  zhrnutie rezervácie, ktorú Klient vytvoril. Obsahuje údaje ako typ objednanej aktivity, počet osôb, presný termín, výška zálohy a iné relevantné informácie.


Potvrdzujúci vaučer - je to potvrdenie zmluvy o organizovaní aktivity zaslané e-mailom, ktoré obsahuje zhrňujúce informácie ohľadom objednaných aktivít, dátumu a času vybraných aktivít, počtu osôb, kontaktných údajov a záverečných podmienok.


 


Zmluvný vzťah


Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom vzniká na základe záväznej rezervácie a zaplatenia plnej sumy za objednanú službu, resp. zaplatenia zálohy podľa nižšie uvedených podmienok.


 


II. Ceny, potvrdenie rezervácie, záloha


- Ceny sú stanovené podľa platného cenníka, prípadne ústnou, či písomnou dohodou medzi Spoločnosťou a Klientom. Cena je však vždy dodatočne potvrdená minimálne emailovou formou.


- Klient vytvára rezerváciu pomocou rezervačného systému, emailom alebo telefonicky. Obratom mu bude vystavený Informačný vaučer s upresneným časom a dátumom objednaných služieb a výškou zálohy.


- Výšku zálohy určuje Spoločnosť vo výške 30-100% v závislosti od charakteru služby.


- Rezervácia musí byť potvrdená do 5 dní od dátumu jej vytvorenia zaplatením zálohy bankovým prevodom na účet spoločnosti.


- Po zaplatení zálohy bude Klientovi zaslaný Potvrdzujúci vaučer s presným dátumom a časom objednanej služby.


- Zvyšná časť sumy bude zaplatená najneskôr 7 dní pred objednanou službou.


 


III. Odstúpenie od zmluvy zo strany Klienta


Po vytvorení rezervácie na konkrétny čas a termín a zaplatení zálohy  nie je možné od zmluvy so Spoločnosťou odstúpiť a klient nemá nárok na  vrátenie zálohy, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže klient odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb  súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva medzi Klientom a Spoločnosťou predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť službu na voľný čas, v dohodnutom čase, resp. lehote konania služby.


 


IV. Podmienky pre stornovanie rezervácií


Pokiaľ nie je so spol. Šlapeto s.r.o. uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:


storno poplatok pred zaplatením zálohy = 0 %,


storno poplatok po zaplatení zálohy = 30% z celkovej sumy za objednanú službu


storno poplatok po zaplatení zálohy a stornovaní menej ako 7 dni pred termínom uskutočnenia objednanej služby = 100% z celkovej čiastky za objednané služby.


 


V. Záruka počtu zúčastnených osôb


Klient berie na vedomie, že spoločnosť potrebuje presný údaj o počte zúčastnených osôb. V prípade zníženia počtu osôb platia rovnaké storno podmienky za jednotlivcov tak ako v bode IV. Klient je povinný spoločnosť informovať o zmene počtu osôb najneskôr 1 deň pred objednanou aktivitou. Garantovaný počet osôb môže byť v deň konania akcie navýšený. V takom prípade, bude v doplatená plná suma za objednanú službu podľa vopred dohodnutej ceny za navýšený počet osôb. Ak Klient neupozorní Spoločnosť na navýšenie počtu osôb aspoň 1 deň pred uskutočnením objednanej služby, Spoločnosť môže objednanú službu neposkytnúť vopred neprihláseným osobám. 


 


VI. Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb


Spol. Šlapeto s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v poskytovaných službách:


-        v dôsledku nepriaznivého počasia, ktoré má dopad na prevádzku autobusu


-        v dôsledku technických porúch, na ktoré nemá spoločnosť Šlapeto s.r.o. vplyv


-        v prípade ohrozenia bezpečnosti Klientov


Ak spol. Šlapeto s.r.o. z vlastnej viny nie je schopná zabezpečiť objednané služby podľa dojednanej dohody, Klientovi ponúkne alternatívny program. Ak Klient s alternatívnym programom nebude súhlasiť, bude mu vrátená záloha, prípadne plná suma, ak ju Klient už uhradil.


 


VII. Zodpovednosť za bezpečnosť Klientov


Spoločnosť neručí za úrazy počas vykonania služieb ponúkaných a organizovaných spoločnosťou. 


Účastník je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného sprievodcu, šoféra a iného zodpovedného personálu Spoločnosti. Spoločnosť, jej zástupcovia a jej predstavitelia majú právo vylúčiť klienta z prepravy, pokiaľ sa zistí, že klient je pod silným vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, správa sa agresívne alebo inak spoločensky nevhodne.


Vylúčenie, alebo nenaplnenie služby z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany spoločnosti.


 


VIII. Ručenie v škodovom prípade


Klient ručí za všetky škody, ktoré spoločnosti Šlapeto s.r.o. spôsobil, ako aj škody spôsobené účastníkmi skupiny klienta, a tieto škody spoločnosti Spoločnosti s.r.o. nahradí v plnej výške. Spol. Šlapeto s.r.o. ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina spol. Šlapeto s.r.o., v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. 


IX. Reklamácia služieb spoločnosti Šlapet s.r.o.


Ak má klient výhrady voči poskytovaným službám počas ich realizácie, je nutné sa s výhradou obrátiť ihneď na zodpovednú osobu. Klient môže do 14 dní od konania akcie svoje výhrady uplatniť doručenou reklamáciou v písomnej forme. V reklamácii uvedie konkrétne s čím bol nespokojný, kedy bola akcia usporiadaná a čoho sa domáha. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po doručení reklamácie.


 


X. Odstúpenie od zmluvy zo strany Spoločnosti


Spol. Šlapeto s.r.o.  je oprávnená ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:


-    klient bude opakovane porušovať pokyny firemného personálu. Bude ničiť majetok spoločnosti alebo jej dodávateľov.


-    ak bude minimálne jeden z členov skupiny klienta neplnoletý a objednaná služba svojim charakterom povoľuje účasť len plnoletým osobám.


-    vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré spol. Šlapeto s.r.o. nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným. Klientovi bude poskytnutý náhradný termín, prípadne alternatívny program. 


Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.


 


XI. Ochrana osobných údajov


Vpísaním údajov pri rezervácii vyjadruje Klient súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne Klient prostredníctvom registrácie nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou www.partybusbratislava.sk. Výnimku predstavujú externí dodávatelia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémový chod objednanej služby. Súčasne sa Spoločnost zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


 


XII. Záverečné ustanovenia, o ktorých sa klient zaväzuje informovať všetkých členov skupiny


Klient sa zaväzuje, že on a celá skupina sa budú správať v súlade s pokynmi firemného personálu ako aj externých dodávateľov. Nebudú ničiť majetok firmy alebo jej dodávateľov a v prípade spôsobenia škody zavinenou Klientovým správaním, preberá Klient na seba zodpovednosť za jej úhradu. Všetci účastníci musia byť plnoletí, ak to charakter objednanej služby vyžaduje. Spoločnosť si vyhradzujú právo na neposkytnutie služby, ak sa klient dopustí porušenia ich pravidiel - t.j. spoločensky nevhodné oblečenie, silný vplyv alkoholu a iných omamných látok, agresívne správanie a podobné správanie porušujucé dobré mravy.

 


Klient záväzným objednaním služby potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami spoločnosti  Šlapeto s. r. o. a bezvýhradne súhlasí s nimi.


 


Dátum platnosti a účinnosti VšOP je od 1.1.2020

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú pri správnom fungovaní webu a takisto zlepšovaní a skvalitňovaní jeho služieb.